Samen met ouders

Onze leraren onderhouden veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder dat wenst. Of als de leraar het nodig vindt.

Zo blijft u op de hoogte

  • Op onze website vindt u belangrijke data, het laatste nieuws en activiteiten.
  • Via een digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u acht keer per jaar.
  • Via ouderavonden. Over het onderwijs en wat we doen in de klas. Of we bespreken een speciaal thema.
  • Via mentorgesprekken. Over hoe het met uw kind gaat, op school en thuis.
  • Via perspectiefgesprekken. Over de stage en wat uw kind na school gaat doen.

Ouderavonden en oudergesprekken

Op algemene ouderavonden informeren we ouders over de actuele ontwikkelingen binnen de school. Aan het begin van het schooljaar plannen we een startgesprek, tussen de klassenleiding, leerling en ouders. Minimaal twee keer per jaar nodigen we ouders uit voor een gesprek op school. Leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn. Ook houden we perspectiefgesprekken over bijvoorbeeld stage en uitstroom.

Gescheiden ouders

De school behandelt iedereen met ouderlijk gezag gelijk. Na een scheiding blijven wij dus beide ouders informeren. Schoolverslagen, rapporten en ontwikkelingsperspectiefplannen sturen we naar beide ouders. Beide ouders nodigen we ook uit voor ouderavonden. Wie er dan komt, is aan de ouders zelf (we voeren dus niet twee aparte gesprekken). Ligt het ouderlijk gezag bij één van de ouders? Dan onderhouden we alleen contact met die ouder.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. In het vso mogen leerlingen van 13 jaar en ouder ook meepraten in de mr.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.