Voor wie is ons onderwijs?

Wij staan midden in de samenleving. Ons onderwijs richt zich op de toekomstige woon- en werkplek en op de vrijetijdsbesteding van de leerling. Het accent ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

Sport en bewegen

Sport en gezondheid nemen een belangrijke plek in binnen onze school. Als school hebben wij het themacertificaat Sport en Bewegen en daarom mogen we ons een Gezonde School noemen.

Alle leerlingen krijgen iedere week les in sport en bewegen onder leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast neemt Het Prisma College jaarlijks deel aan diverse sportdagen en toernooien buiten school. Ook nodigen we verenigingen uit om op school clinics te verzorgen, met als doel om leerlingen veel te laten bewegen, het beste in zichzelf naar boven te halen en hen te stimuleren om te gaan sporten in hun vrije tijd. Hiervoor zijn twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs naast leerkracht ook combinatiefunctionaris sport. Ze begeleiden leerlingen en hun ouders bij het vinden van een geschikte sportvereniging. Daarnaast hebben we op school de Prisma club, een eigen sportclub voor leerlingen met een grotere begeleidingsbehoefte. We werken voor al het bovenstaande samen met Uniek Sporten en Special Heroes.

Beweegwijs

Behalve aan het bewegen zelf, besteden we aandacht aan hóé je dit doet. Alleen en met anderen. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen daarom Beweegwijs. Leerlingen sporten onder begeleiding en worden gecoacht in hun speelgedrag. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, structuur aanbrengen, zelfstandigheid en samen spelen. Deze lessen vinden over het algemeen buiten plaats, alleen bij heel slecht weer gaan we naar binnen.

Kunst en cultuur

We bieden leerlingen verschillende expressieve en creatieve vakken. Denk aan muziek, drama en beeldende vorming. We stimuleren hen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Ook nodigen we regelmatig kunstenaars uit op school.

Leervakken

Leerlingen bij ons op school krijgen verschillende leervakken die passen bij de leerroute en het uitstroomprofiel. De vakken zijn Nederlandse taal en communicatie, rekenen, themalessen (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), mediawijsheid, Engels (profiel arbeid) en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Denk hierbij aan lereren ‘leren, burgerschap, sociale vaardigheden en taken uitvoeren.