Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

• Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op een vorm van arbeidsgerichte, ontwikkelingsgerichte of belevingsgerichte dagactiviteiten als zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen volgen leerroute 1 of 2.
• Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen leerroute 3, 4 of 5.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, werkcompetenties, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren, en meer.

Onderwijsfasen

Onderwijs op het Prisma College heeft twee fasen: de basisvorming en de uitstroomfase.
• Basisvorming
• De basisvorming is van leerjaar 1 tot en met 3 en is de oriënterende voorbereidende fase. Leerlingen maken als groep kennis met verschillende leer- en praktijkvakken.
• Uitstroomfase
• De uitstroomfase is van leerjaar 4 tot en met 6 en is richting arbeid en dagbesteding. Leerlingen volgen lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Er is veel aandacht voor burgerschap en voorbereiding op werk of dagbesteding. Alle leerlingen lopen stage.